Wróć do wszystkich wydarzeń

Tomasz Kokott / Cielesność koloru

7 marca 2022, 17:00 - 25 marca 2022, 18:00

 

English below

Tomasz Kokott jest polskim artystą, malarzem i grafikiem pochodzącym ze Śląska. Urodził się w 1983 roku w Zabrzu. Uczęszczał do Liceum Sztuk Pięknych w swoim rodzinnym mieście.  W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, uzyskując tytuł magistra sztuk pięknych.  W 2010 roku ukończył studia podyplomowe Projektowania Wnętrz i Wzornictwa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Tomasz Kokott przyznaje, że łatwość malowania przyszła mu naturalnie na długo przed rozpoczęciem edukacji w tej dziedzinie.  Jego rodzina ma artystyczne tradycje, o których nie sposób nie wspomnieć.  Wśród jego przodków można znaleźć jednego z najbardziej rozpoznawalnych malarzy polskiej sztuki naiwnej Teofila Ociepkę, a także Paula Merwarta, malarza i ilustratora francusko-polskiego z końca XIX wieku.

Zaplecze teoretyczne i osobiste traktowanie sztuki jako formy wnikliwej analizy rzeczywistości i manifestacji emocji artysty pozwalają Tomaszowi Kokottowi tworzyć pełne zaangażowania obrazy i formy graficzne.  Obrazy te skupiają się w równym stopniu na otaczającym świecie i jego problemach, jak i na pojedynczym człowieku – jego emocjach, percepcji i zaangażowaniu w rzeczywistość ze wszystkimi jej wadami. Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje męski pierwiastek, na którym oparte są te wnikliwe analizy.

Stosunek artysty do tematu swojej pracy znajduje odzwierciedlenie w wybranej przez siebie technice.  Jego preferowaną formą jest obraz graficzny, w którym kontur określa formę.  W obrazach realistycznych, głównie portretowych, artysta podkreśla precyzyjnie cechy modeli, natomiast te, które mogą zniekształcać koncepcję, zostają zatarte.  W pracach zaangażowanych społecznie i politycznie dominuje malarska forma plakatowa, najczęściej groteska.  W celu wyrażenia stanów emocjonalnych postaci na zdjęciach artysta wykorzystuje żywe kolory, geometryczne wzory i kształty.  Pozwala to na odsłonięcie ukrytego wnętrza, wielokrotnie w przeciwieństwie do tego, co widzimy na pierwszy rzut oka.

W opinii artysty główną rolą sztuki współczesnej jest uwrażliwienie odbiorcy, a nie bierność wobec zachodzących zmian.

///

Tomasz Kokott is a Polish artist, painter and graphic designer. He was born in 1983 in Zabrze, one of the main cities in Upper Silesia District. He attended to the Fine Arts High School in his hometown. He graduated from the Institute of Arts Studies of the Silesian University in Cieszyn in 2008, obtaining the master’s degree in fine arts. In 2010 he graduated Interior and Industrial Design post-graduate studies from the Department of Architecture at the Silesian University of Technology.

Tomasz Kokott admits, that the ease to paint had come to him naturally long before he started education in this field. His family has a great tradition of the artistic work. Among his ancestors one can find one of the most recognizable painter of the Polish naїve art, Teofil Ociepka, as well as Paul Merwart, French-Polish painter and illustrator from the late 19th century.

The theoretical background, and taking the art personally, as a form of thorough analysis of the reality and the manifestation of artist’s emotion, allow Tomasz Kokott to create pictures and graphic forms full of engagement. Those paintings equally focuses on the surrounding world and it’s issues, as well as the single human being – his or hers emotions, perception and involvement into reality with all of its flaws. An important place in his work is occupied by the male element on which these insightful analyzes are based.

The artist’s attitude towards the subject of his work reflects in the technique of his choice. His preferred form is a graphical painting in which the contour defines the form of the object presented. In realistic paintings, mostly portraits, the artist emphasizes preferable features of the models, while those which may have distort the concept are blurred out. In works socially and politically engaged, the dominant form of painting is poster-like, mostly involving grotesque. In order to express emotional states of the characters in the pictures, artist uses vivid colors, geometric patterns and shapes. This allows to reveal the hidden inside, many times in contrast to what’s on a plane sightj.

In artist’s opinion the main role of contemporary art is to sensitize the viewer and not to be passive towards the changes that occur.

Zdj. Martyna Henka i Piotr Mazur

  • Rodzaj: Wystawy
  • Kiedy: 7 marca 2022 - 17:00 25 marca 2022 - 18:00

Miejska Galeria Sztuki MM © 2020. All Rights Reserved
Polityka prywatności | Projekt: NeoTech

Skip to content